Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

2019-01-27

Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, funkcjonowania świetlicy środowiskowej Chatka Puchatka oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez wykorzystanie zasobów rodziny, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny  i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone oczekiwania.

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

Aby móc kompleksowo wspierać rodziny niezbędny jest Gminny Program Wspierania Rodziny, którego realizacja należy do zadań własnych gminy

Zobacz także:

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

2019-02-19
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.   W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.     Na terenie Gminy Milicz w/w badanie przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z Policjantami z Komendy

Ferie z Chatką Puchatka.

2019-01-27
W dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. trwają ferie zimowe. Czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Poniżej program ferii:  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

2019-01-27
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy

Zbiórki Żywności

2019-01-27
Zbiórki Żywności - Bożonarodzeniowa i Wielkanocna. Jak co roku Ośrodek we współpracy z Caritas, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu prowadzi zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy.
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu