Chatka Puchatka

2018-05-21

Świetlica Środowiskowa w Miliczu jest placówką wsparcia dziennego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, będąca pod egidą Ośrodka o 1 lutego 2016 r. – ma charakter opiekuńczy i specjalistyczny. Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej są dzieci i młodzież w wieku szkolnym ( od  6 do 16 lat) zamieszkujące gminę Milicz. Celem Świetlicy jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin funkcyjnych, dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Świetlica Środowiskowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 a także w razie potrzeby w  weekendy. Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z  szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania działań dla dobra dziecka, poznania środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych informacji na temat wychowanków i ich rodzin. Rekrutacja podopiecznych opiera się na indywidualnym naborze, na podstawie pisemnej zgody rodziców i wypełnieniu karty zgłoszeniowej. Często do placówki zgłaszają się same dzieci, zachęcone przez innych podopiecznych . Do zadań świetlicy należą organizowanie dzieciom czasu wolnego, pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, aktywne spędzanie czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Ponadto świetlica dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, pomaga w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, organizuje grupową  i indywidualną  pracę z każdym dzieckiem. Regularnie prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej (m.in. arteterapia, biblioterapia, ludoterapia, trening kulinarny i umiejętności społecznych), dzięki którym podopieczni są usprawniani psychicznie, fizycznie i społecznie.W ramach warsztatów terapii zajęciowej odbywają się zajęcia z elementami socjoterapii, wspomagające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny,  utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka oraz zapewnienie opieki wychowawczej. Cykliczne imprezy, odbywające się w świetlicy (np. Dzień Dziecka, Rodzinne Pikniki, spotkania okolicznościowe) uczą podopiecznych zaangażowania, współpracy w grupie, pewności siebie i są atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Placówka organizuje zajęcia, wycieczki  oraz turnusy wypoczynkowe  w trakcie ferii zimowych i wakacji- są one bardzo często jedyną interesującą formą spędzenia wolnego czasu. Świetlica Środowiskowa aktywnie uczestniczy w życiu miasta - podopieczni biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w mieście, którym niezwykle często towarzyszą występy artystyczne wychowanków. Istotnym aspektem działalności placówki jest dołączanie do wielu różnych akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy, m.in.  poprzez organizowanie aukcji internetowych rękodzieła powstającego podczas świetlicowych zajęć, co uczy dzieci odpowiedzialności, wrażliwości oraz dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb.

Rodzina stanowi oczywiście podstawowe środowisko dziecka, które w istotny sposób oddziałuje na rozwój i wychowanie młodego pokolenia. Stanowi podstawowe, naturalne i pierwotne środowisko, w którym dziecko rozwija się i wychowuje. Ma ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości, rozwój zdolności i umiejętności osiągania sukcesu. Świetlica Środowiskowa,  jako placówka wsparcia dziennego jest skuteczną instytucją, wspomagającą zadania rodziny i szkoły w kształtowaniu i wychowaniu młodego człowieka.

Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej "Chatka Puchatka "jest mgr Dorota Biernat

Zobacz także:

RODO

2019-06-01
KLAUZULA INFORMACYJNA

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@opsmilicz.com.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu