Ośrodek Pomocy Społecznej

2018-05-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 września 1990 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu jest jednostką samorządu terytorialnego Gminy Milicz

Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom z terenu Gminy Milicz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań w sposób powodujący zwiększenie zadowolenia klientów Ośrodka oraz wzrost zaufania do jego pracowników.


Dla wypełnienia swojej misji, Ośrodek wyznaczył cele główne:

  1. Przestrzeganie norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków z zachowaniem godności klientów i własnej.
  2. Przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw.
  3. Doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
  4. Optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i doskonalenie działalności Ośrodka,
  5. Dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,
  6. Doskonalenie dostępności usług, w tym doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,
  7. Ochrona zasobów Ośrodka, w tym danych osobowych klientów,
  8. Polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów,
  9. Monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie, 
  10. Ukształtowanie wśród pracowników przekonania o tym, że „za jakość pracy Ośrodka odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”.
Zobacz także:

RODO

2019-06-01
KLAUZULA INFORMACYJNA

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@opsmilicz.com.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu