Tryb postępowania

2019-02-17

Tryb postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

I. WSZCZECIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek:
1) osoby zainteresowanej,
2) przedstawiciela ustawowego strony,
3) innej osoby za zgodą ubiegającego się o pomoc.
2. Ośrodek wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania gdy wniosek został wniesiony przez osobę inną niż wskazana w ust. 1 lub gdy z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania służy zażalenie.
3. Ośrodek może również wszcząć postępowanie z urzędu.
4. Ośrodek przyjmuje wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielenia pomocy osobie lub rodzinie na terenie Gminy Milicz, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb.
5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy społecznej jest postępowaniem wnioskowym, co oznacza, że nie można przyznać świadczenia wbrew woli zainteresowanego.
6. Jeżeli potrzebę pomocy zgłosiła osoba trzecia, Ośrodek ma obowiązek zbadać, czy osoba wskazana w zgłoszeniu jest zainteresowana przyznaniem pomocy.
7. Wniosek strony wyznacza granice sprawy podlegającej rozpoznaniu i rozstrzygnięciu w drodze decyzji.

II. PRZEPROWADZENIE WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO


Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o pomoc, bądź w sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2-óch dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Wywiad środowiskowy jest przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy.
Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc.
Sytuację bytową ustala się na podstawie dokumentów, różnych w zależności od sytuacji życiowej wnioskodawcy i rodzaju pomocy, o jaką się ubiega. W szczególności są to dokumenty o wysokości dochodów (np. zarobki, emerytura, renta, świadczenia rodzinne i inne), stopniu niepełnosprawności, czy statusie osoby bezrobotnej, a także rachunki obciążające miesięczny budżet domowy.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz zebranej niezbędnej dokumentacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby (rodziny). Osoba (rodzina) korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

III. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

1. Ośrodek zawiesza postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w przypadku:
1) śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
2) utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
3) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
2. Ośrodek może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie zagraża to interesowi społecznemu.
Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, Ośrodek podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. Jeżeli zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, Ośrodek załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania Ośrodek zawiadamia stronę.
W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony poucza się ją, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. W czasie zawieszenia postępowania Ośrodek może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

4. UMORZENIE POSTĘPOWANIA

1. Ośrodek umarza postępowanie, gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się ono bezprzedmiotowe w całości albo w części. O bezprzedmiotowości postępowania możemy mówić np. w sytuacji, gdy strona złożyła wniosek o to samo świadczenie z pomocy społecznej w tej samej sprawie.
2. Ośrodek może również umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
3. Należy umorzyć postępowanie, gdy strona:
1) nie jest zainteresowana przyznaniem świadczenia,
2) nie odbiera pism,
3) unika kontaktu z pracownikiem socjalnym,
4) nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu z powodu nieobecności w domu.
4. Umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

 

 

Zobacz także:

RODO

2019-06-01
KLAUZULA INFORMACYJNA

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@opsmilicz.com.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu