Warunki świadczeń

2019-02-17

Warunkiem starania się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej jest spełnienie tzw. kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem badania progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Obecne kryterium jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).

Próg interwencji socjalnej jest ustalany w oparciu o koszyk dóbr i usług opracowany na podstawie minimalnych norm spożycia, minimalnych okresów użytkowania dóbr oraz minimalnego zakresu korzystania z usług, wyrażony wartościami cen rynkowych w przyjętym okresie badawczym, a następnie korygowany o rzeczywiste zachowania konsumpcyjne wybranych typów gospodarstw domowych o niskich dochodach.

W przypadku ubiegania się o pomoc w postaci posiłku kryterium to jest wyższe i wynosi 150 % rzeczonego wyżej kryterium dochodowego. Obecnie pomoc w formie dożywiania jest realizowana na podstawie wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 13 grudnia 2018 r. Natomiast uchwałą nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 11 stycznia 2019 r. podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tego programu do 150% , zatem wynosi ono 792 zł dla osoby w rodzinie i 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Zobacz także:

RODO

2019-06-01
KLAUZULA INFORMACYJNA

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@opsmilicz.com.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu